اطلاعیه 1: برنامه زمان بندی16

داوطلبین گرامی برنامه زمان بندی آزمون مرحله شانزدهم طبق جدول پیوست بوده و مهلت ثبت نام قابل تمدید نمی باشد.

لذا در بازه زمانی اعلامی نسبت به ثبت نام و ویرایش اقدام نمایید.

برنامه زمان بندی