اطلاعیه2: برنامه زمان بندی32

برنامه زمان بندي آزمون مرحله سی و  دومم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

سی و دوم

ماه برگزاری

مهرماه

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

1400/06/27

1400/07/20

زمان برگزاری

1400/07/29ساعت 9 صبح (بصورت مجازی)

حوزه های امتحانی

کل استان ها