اطلاعیه4: راهنمای تصویری 32

اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون مرحله سی و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی می رساند جهت تسهیل در روند شرکت در آزمون لطفا به مواردی که در  اطلاعیه پیوست آمده است توجه فرمایید.

راهنمای تصویری 32